fbpx

Įmonėms – 48 mln. eurų paramos kaupikliams

Kvietimo pavadinimas Kaupimo pajėgumų plėtra, siekiant subalansuoti elektros energetikos sistemą

Kvietimui skirta sumaEur: 48 000 000,00

Kvietimo data Nuo 2024-07-04 iki 2024-09-27

Galimi Pareiškėjai Juridiniai asmenys, turintys jau veikiančią elektrinę ar ketinantys įsirengti (vystyti) elektrines.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija: Pagal Aprašą finansuojamos kaupimo įrenginių įsigijimo ir įsirengimo išlaidos. 

 1. kaupimo įrenginio įsigijimo išlaidos;
 2. kaupimo įrenginio montavimo darbų išlaidos;
 3. kaupimo įrenginiui įrengti reikalingų būtinųjų priedų įsigijimo išlaidos (kroviklis, hibridinis inverteris ir kt.);
 4. elektros įvado, kuris nuosavybės teise priklauso pareiškėjui, įrengimas, įskaitant ir elektros energijos apskaitos prietaisus;
 5. kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros energetikos sistemos išlaidos;
 6. visos investicinės išlaidos (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 6 dalis).

Maksimali subsidijos suma Maksimalus finansavimas projektui – 10 mln. eurų.

Finansavimo intensyvumas 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Paraiškų pateikimo būdas Per APVIS

Paraiškų atrankos būdas Konkursas

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai (jei paraiškų atrankos būdas konkursinis):

1. Prašomo finansavimo dydis

Vertinamas prašomo finansavimo dydis (intensyvumas):
Jei prašomo finansavimo dydis yra mažesnis nei 20 proc. – skiriama 50 balų.
Jei prašomo finansavimo dydis yra 20–25 proc – skiriama 30 balų.
Jei prašomo finansavimo dydis didesnis nei 25 proc., bet neviršija 30 proc. skiriama 0 balų.

2. Kaina už 1 MWh įrengimą

Balas už kainą (A) nustatomas pagal formulę:

A=50×Kmin/K

Pateiktoje formulėje:
Kmin – pareiškėjo, pasiūliusio mažiausią kainą iš visų vertinimų pareiškėjų, pasiūlymo kaina, EUR/MWh
K – vertinamo pareiškėjo planuojamo diegti kaupimo įrenginio  kaina, EUR/MWh.
Vertinama dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai:

 1. Laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtina, kad Schemos projektas pagal Aprašą, kuriam prašoma finansavimo, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas iš kitų Europos Sąjungos fondų ir kitų nacionalinių programų;
 2. Elektros tinklų operatoriaus išduotas elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygas arba leidimą gaminti elektros energiją elektrinėje;
 3. jei pradėta bandomoji eksploatacija, šios elektrinės perdavimo arba persiuntimo paslaugos sutartį (pareiškėjo vardu) su tinklų operatoriumi;
 4. ketinimų protokolą su tinklų operatoriumi dėl energijos kaupimo įrenginio prijungimo;
 5. pareiškėjo nekilnojamojo turto nuosavybę ar jo valdymą kitais teisėtais pagrindais įrodančius dokumentus ir (arba) informaciją;
 6. nuosavo įnašo finansavimo šaltinius pagrindžiančius dokumentus;
 7. įsipareigojimą, kad per metus kaupimo įrenginyje kaupiama elektros energija iš tiesiogiai prijungtos elektrinės sudarys ne mažiau kaip 75 proc. visos kaupiamos elektros energijos (projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos);
 8. užpildytą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko tvirtinamą ataskaitą apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis (FR0438 forma).

KITI STRAIPSNIAI

Mūsų darbai

Kontaktų forma

Palikite pranešimą ir netrukus su jumis susisieksime.